Museum | Museum Wiesbaden

Friedrich-Ebert-Allee 2
D - 65185 Wiesbaden
T.: +49 (0) 611 - 335 21 70
Web: http://www.museum-wiesbaden.de/ Email: info@museum-wiesbaden.de

https://www.artist-info.com/museum/Museum-Wiesbaden

See also page on1
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

60 Jahre Sowjetische Malerei

Abjegjan, Mger (*1909) G Oct 1977 - Dec 1977   (1) +0
Akynbjekow, Mels (*1942) G   (1) +0
Andronov, Nikolaj Ivamovic (1929 - 1998) G   (7) +0
Archipov, Abram Jefimowitsch (1862 - 1930) G   (12) +0
Avetisian, Minas (1928 - 1975) G   (1) +0
Bachlul-Sade, Sattar (1909 - 1974) G   (1) +0
Bjersinsch, Boris (*1930) G   (1) +0
Bogorodsky, Fedor Semenovich (1895 - 1959) G   (6) +0
Brodskij, Isaak Izrailovich (1883 - 1939) G   (9) +0
Chagall, Marc (1887 - 1985) G   (559) +0
Chuykov, Semen Afanasievich (1902 - 1980) G   (4) +0
Dantsig, Mai (*1930) G   (2) +0
Deyneka, Aleksandr Aleksandrovich (1899 - 1969) G   (26) +0
Dshaparidse, Utscha (*1906) G   (1) +0
Dshjaukschtas, Silvestras (*1928) G   (1) +0
Dshumabajew, Bjelek (*1939) G   (1) +0
Endzelina, Livija (*1927) G   (1) +0
Falk, Robert Rafaelovich (1886 - 1958) G   (26) +0
Frenz, Wladimir (*1937) G   (1) +0
Grekov, Mitrofan Borisovic (1882 - 1934) G   (4) +0
Gromyko, Viktor (*1923) G   (2) +0
Iltner, Edgar (1925 - 1983) G   (2) +0
Ivanov, Mikhail Vsenolodowitsch (*1927) G   (3) +0
Ivanov, Viktor Ivanovich (*1924) G   (2) +0
Jablonskaja, Tatyana Nilovna (1917 - 2006) G   (10) +0
Joganson, Boris Wladimirowitsch (1893 - 1973) G   (4) +0
Kalnynsch, Edvards Kalnynsch (1904 - 1988) G   (1) +0
Kandinsky, Wassily (1866 - 1944) G   (684) +1
Klychev, Izzat Nazarovich (1923 - 2006) G   (2) +0
Koczka, Andrej (1911 - 1987) G   (1) +0
Konchalovsky, Pyotr Petrovich (1876 - 1956) G   (29) +0
Korin, Pawel Dimitrijewitsch (1892 - 1967) G   (2) +0
Kormasov, Nikolaj (*1929) G   (1) +0
Korshew, Gelij (1925 - 2012) G   (3) +0
Krymov, Nikolay Petrovich (1884 - 1958) G   (10) +0
Kuprin, Alexander Vasilyevich (1880 - 1960) G   (26) +0
Kuznetsov, Pavel Varfolomeevich (1878 - 1968) G   (17) +0
Lentulov, Aristarkh Vasilyevich (1882 - 1943) G   (40) +0
Malevich, Kazimir Severinovich (1879 - 1935) G   (287) +0
Malyulev, Boris Yakovlevich (1929 - 1990) G   (1) +0
Mashkov, Ilya Ivanovich (1881 - 1944) G   (24) +0
Meshkov, Vassily Vassilievich (1893 - 1963) G   (1) +0
Mirsaschwili, Techdis (*1934) G   (1) +0
Moisejenko, Jewsej Jewsejewitsch (1916 - 1988) G   (3) +0
Muradyan, Sarkis (*1927) G   (1) +0
Mylnikov, Andrey Andreevich (1919 - 2012) G   (5) +0
Mysnikow, Genadij (*1933) G   (1) +0
Nalbandjan, Dmitry Arkadievich (1906 - 1993) G   (4) +0
Narimanbekov, Togrul Fanuandritsch (1928 - 2013) G   (3) +0
Nesterov, Mikhail Vasilyevich (1862 - 1942) G   (8) +0
Nikitsch-Krilitschewski, Anatolij Jurgewitsch (1918 - 1994) G   (4) +0
Nikonov, Pavel Fedorovich (*1930) G   (5) +0
Nissky, Georgiy Grigorevich (1903 - 1987) G   (3) +0
Okorokow, Boris Vladimirovich (*1933) G   (2) +0
Osmerkin, Alexander Alexandrovich (1892 - 1953) G   (9) +0
Ozols, Villis (1929 - 2014) G   (1) +0
Petrov-Vodkin, Kuzma Sergeevich (1878 - 1939) G   (18) +0
Pimjenow, Jurij (*1903) G   (1) +0
Plastov, Arkady Alexandrovich (1893 - 1972) G   (3) +0
Popkov, Viktor Efimovich (1932 - 1974) G   (5) +0
Romadin, Nikolai Mikhailovich (1903 - 1987) G   (4) +0
Rozhdestvensky, Vasily Vasilyevich [Vasily Christmas] (1884 - 1963) G   (15) +0
Rylov, Arkady Alexandrovich (1870 - 1939) G   (8) +0
Salakhov, Tair Taimur-Ogly (*1928) G   (4) +0
Samokhvalov, Aleksandr Nikolaevich (1894 - 1971) G   (13) +0
Saryan, Martiros Sergeevich (1880 - 1972) G   (15) +0
Savickas, Augustinas (1919 - 2012) G   (4) +0
Shtranikh, Vladimir Fedorovich (1888 - 1981) G   (1) +0
Smolin, Alexander & Pjotr (*1927, *1930) G   (2) +0
Subbi, Oleg Johannesowitsch (*1930) G   (2) +0
Sumarew, Wasilij (*1938) G   (1) +0
Sveshnikov, Dmitri Konstantinovich (1912 - 1997) G   (1) +0
Tabaka, Maja-Nora (*1939) G   (1) +0
Tkatschew, Alexei Petrowitsch & Sergei Petrowitsch (*1925, *1922) G   (5) +0
Tulenev, Vitaliy Ivanovich (1937 - 1997) G   (3) +0
Tutunov, Andrei Andreevich (*1928) G   (3) +0
Udaltsova, Nadezhda Andreyevna (1886 - 1961) G   (65) +0
Volkov, Aleksandr Nikolaevitch (1886 - 1957) G   (11) +0
Waschtschenko, Gawrijl (*1928) G   (1) +0
Williams, Pjotr Wladimirowitsch (1902 - 1947) G   (12) +0
Yakovlev, Andrej (*1934) G   (1) +0
Zagonek, Viacheslav Frantsevich (1919 - 1994) G   (2) +0
Zarins, Indulis Augustowitsch (1929 - 1997) G   (3) +0
Zaripov, Ildar (*1939) G   (1) +0
Zverkov, Efrem Ivanovič (1921 - 2012) G   (4) +0