Museum | Museum of Modern Art - MoMA (2/7)

11 West 53rd Street
USA - New York NY 10019 - United States Google Map
T.: +1 - 212 - 708 9400
Web: http://www.moma.org/ Email:

https://www.artist-info.com/museum/MoMA-27

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

82 | The Bauhaus
 - 1919–1928

Albers, Josef (1888 - 1976) G Dec 1938 - Jan 1939   (398) +0
Ardon, Mordecai (1896 - 1992) G   (15) +0
Arndt, Gertrud (1903 - 2000) G   (11) +0
Bayer, Herbert (1900 - 1985) G   (138) +0
Bogler, Theodor (1897 - 1968) G   (8) +0
Brandt, Marianne (1893 - 1983) G   (31) +0
Bredendieck, Hin [Hinrich Hermann Focko] (1904 - 1995) G   (6) +0
Breuer, Marcel (1902 - 1981) G   (42) +0
Citroën-Vallentin, Ruth (1906 - 2002) G   (1) +0
Consemüller-Hollôs, Ruth (1904 - 1993) G   (3) +0
Dieckmann, Erich (1896 - 1944) G   (3) +0
Doesburg [Aldo Camini] [I.K. Bonset] [Christian Emil Marie Küpper], Theo van (1883 - 1931) G   (132) +0
Erps-Breuer, Martha (1902 - 1977) G   (2) +0
Feininger, Lyonel (1871 - 1956) G   (380) +0
Feist, Werner David (1909 - 1998) G   (17) +0
Fischer, Margrit G   (1) +0
Forbát, Alfréd [Fred] (1897 - 1972) G   (13) +0
Gropius, Walter (1883 - 1969) G   (42) +0
Gropius & Meyer, [Walter Gropius 1883–1969 & Adolf Meyer 1881–1929] G   (3) +0
Grosz, George [Georg Ehrenfried] (1893 - 1959) G   (369) +0
Grote, Thoma (1896 - 1977) G   (2) +0
Hartwig, Josef (1880 - 1956) G   (11) +0
Hassenpflug, Gustav (1907 - 1977) G   (5) +0
Hirschfeld-Mack, Ludwig (1893 - 1965) G   (14) +0
Hoffmann, Hubert (1904 - 1999) G   (6) +0
Itten, Johannes (1888 - 1967) G   (104) +0
Jucker, Carl Jacob (1902 - 1997) G   (4) +0
Keler, Peter (1898 - 1982) G   (8) +0
Kerkovius, Ida (1879 - 1970) G   (81) +0
Klee, Paul (1879 - 1940) G   (716) +0
Knau, Josef (1897 - 1945) G   (2) +0
Koch-Otte, Benita (1892 - 1976) G   (3) +0
Krajewsky, Max (1892 - 1972) G   (7) +0
Lang, Lothar (1907 - 1974) G   (3) +0
Leudesdorff-Engstfeld, Lore (1902 - 1986) G   (4) +0
Lindig, Otto (1895 - 1966) G   (9) +0
Marx, Gerda G   (1) +0
Menzel, W. G   (1) +0
Meyer, Hannes [Hans Emil] (1889 - 1954) G   (14) +0
Molnár, Farkas Ferenc (1895 - 1945) G   (13) +0
Móhóly-Nagy, László (1895 - 1946) G   (408) +0
Mögelin, Else (1887 - 1982) G   (5) +0
Neumann, Klaus G   (1) +0
Nösselt, Heinz (1900 - 1950) G   (5) +0
Pap, Gyula (1899 - 1983) G   (10) +0
Paris, Rudolf (1896 - 1973) G   (2) +0
Rasch, Maria (1897 - 1959) G   (2) +0
Rittweger & Tümpel, [Otto Rittweger 1904-1965 & Wolfgang Tümpel 1903-1978] G   (1) +0
Schawinsky, Xanti [Alexander] (1904 - 1979) G   (29) +0
Schlemmer, Oskar (1888 - 1943) G   (231) +0
Schmidt, Kurt (1901 - 1991) G   (11) +0
Schwerdtfeger, Kurt (1897 - 1966) G   (19) +0
Siedhoff-Buscher, Alma (1899 - 1944) G   (5) +0
Slutzky, Naum (1894 - 1965) G   (7) +0
Soupault, Ré (1901 - 1996) G   (6) +0
Stölzl, Gunta (1897 - 1983) G   (18) +0
Sörensen-Popitz, Irmgard (1896 - 1993) G   (2) +0
Tolziner, Philipp (1906 - 1996) G   (3) +0
Victoria, Charlotte G   (2) +0
Wagenfeld & Jucker, [Wilhelm Wagenfeld & Carl Jakob Jucker] G   (3) +0
Wassilieff, Nicolai (1901 - 1977) G   (5) +0
Wittwer, Hans (1894 - 1952) G   (4) +0
Zimmermann, Werner (1906 - 1975) G   (4) +0
Bayer, Herbert (1900 - 1985) (curator)       (1) +0