Museum | KOLUMBA - Kunstmuseum des Erzbistums Köln

Kolumbastraße 4
D - 50667 Köln - Germany Google Map
T.: +49 (0) 221 - 933 193-0
Web: http://www.kolumba.de Email: mail@kolumba.de

https://www.artist-info.com/museum/Kolumba

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

zeigen verhüllen verbergen. Schrein
 - Eine Ausstellung zur Ästhetik des Unsichtbaren | 7th Annual Exhibition

Abrell, Hermann (1937 - 2017) G Sep 2013 - Aug 2014   (3) +0
Altenbourg, Gerhard [Gerhard Störch] (1926 - 1989) G   (95) +0
Benning, Kurt (1945 - 2017) G   (13) +0
Bonfert, Gerd (*1953) G   (21) +0
Buthe, Michael (1944 - 1994) G   (88) +0
Böing, Thomas (*1963) G   (23) +0
Cole, Max (*1937) G   (41) +0
Crignis, Rudolf de (1948 - 2006) G   (43) +0
Droese, Felix (*1950) G   (125) +0
Gasiorowski, Gérard (1930 - 1986) G   (22) +0
Girke, Raimund (1930 - 2002) G   (141) +0
JOSEPHSON, [Hans Josephsohn] (1920 - 2012) G   (37) +0
Jawlensky, Alexej von (1864 - 1941) G   (246) +0
Newman, Chris (*1958) G   (107) +2
Näher, Christa (*1947) G   (48) +0
Rentmeister, Thomas (*1964) G   (54) +0
Thek, Paul (1933 - 1988) G   (100) +0
Thursz, Frederic Matys (*1930) G   (19) +0
Toenges, Michael (*1952) G   (14) +0
Wollheim, Gert Heinrich (1894 - 1974) G   (40) +0