Museum | KOLUMBA - Kunstmuseum des Erzbistums Köln

Kolumbastraße 4
D - 50667 Köln - Germany Google Map
T.: +49 (0) 221 - 933 193-0
Web: http://www.kolumba.de Email: mail@kolumba.de

https://www.artist-info.com/museum/Kolumba

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Art is Liturgy
 - Paul Thek und die Anderen | 6th Annual Exhibition

Becker, Krimhild (1940 - 2010) G Oct 2012 - Aug 2013   (18) +0
Beuys, Joseph (1921 - 1986) G   (702) +1
Buthe, Michael (1944 - 1994) G   (88) +0
Falken, Herbert (*1932) G   (19) +0
Horn, Rebecca (*1944) G   (163) +0
Klauke, Jürgen (*1943) G   (151) +0
Klümpen, Robert (*1973) G   (28) +1
Kounellis, Jannis (1936 - 2017) G   (248) +0
Macke, August (1887 - 1914) G   (208) +0
Newman, Chris (*1958) G   (107) +2
Ophey, Walter (1882 - 1930) G   (17) +0
Paatz, Jürgen (*1943) G   (13) +0
Schlemmer, Oskar (1888 - 1943) G   (231) +0
Schreyer, Lothar (1886 - 1966) G   (35) +0
Thek, Paul (1933 - 1988) G   (101) +0
Thorn-Prikker, Johan (1868 - 1932) G   (22) +0
Tsangaris, Manos (*1956) G   (15) +0