Museum | Centre d’art contemporain Meymac

Place du Bûcher
F - 19250 Meymac - France Google Map
T.: +33 (0) 5 55 95 23 30
Web: http://www.centre-art-contemporain-meymac.com/ Email: contact@cacmeymac.fr

https://www.artist-info.com/museum/Centre-dart-Meymac

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Non Figuratif
 - un regain d’intérêt?

Atassi, Farah G Jul 2016 - Oct 2016   (1) +0
Baudevin, Francis (*1964) G   (18) +0
Beaurin, Vincent G   (5) +0
Beck, Lisa (*1958) G   (61) +0
Benson, Trudy G   (6) +0
Bissière, Martin (*1962) G   (3) +0
Boutterin, Jérôme G   (3) +0
Breedveld, Marian (*1959) G   (4) +0
Buggenhout, Peter (*1963) G   (17) +0
Castellas, Denis G   (3) +0
Chalendard, Franck G   (2) +0
Chéné, Valérie du G   (2) +0
Czerlitzki, Paul (*1986) G   (3) +0
Ding, Emilie (*1981) G   (10) +0
Dégé, Guillaume G   (2) +0
Eberle, Hedwig (*1977) G   (5) +0
Eon, Franck G   (1) +0
Fanchon, Sylvie (*1953) G   (6) +0
Farb, Adrienne G   (3) +0
Fougeirol, Thomas G   (5) +0
Frize, Bernard (*1954) G   (69) +0
Grosse, Katharina (*1961) G   (95) +0
Guiet, Nicolas G   (1) +0
Heerich, Erwin (1922 - 2004) G   (80) +0
Hysbergue, Rémy (*1967) G   (3) +0
Koning, Krijn de (*1963) G   (14) +0
Malek, David G   (3) +0
Maris, Maude G   (1) +0
Mercier, Mathieu (*1970) G   (44) +0
Molinero, Anita G   (4) +0
Mont, Miquel (*1963) G   (8) +0
Quetsch, Roland G   (2) +0
Rae, Fiona (*1963) G   (32) +0
Ryman, Cordy (*1971) G   (19) +0
Saksik, Laurent G   (2) +0
Scalbert, Julia G   (1) +0
Schiess, Adrian (*1959) G   (72) +0
Schüwer-Boss, Hugo G   (3) +0
Stockholder, Jessica (*1959) G   (80) +0
Stokvis, Soizic G   (1) +0
Thurman, Blair (*1966) G   (15) +0
Trouche, Delphine G   (1) +0
Tschäpe, Janaína (*1973) G   (19) +0
Villard, Emmanuelle G   (7) +0
Whettnall, Sophie (*1973) G   (5) +0
Whitney, Wallace G   (2) +0
Yin, Qi G   (1) +0
Zimmermann, Peter (*1956) G   (59) +0
Bissière, Caroline (curator)       (2) +0
Blanchet, Jean-Paul (curator)       (2) +0
Bélêtre, Églantine (curator)       (2) +0