Gallery | Wendt + Friedmann Galerie

Heidestraße 54
D - 10557 Berlin - Germany Google Map
T.: +49 (0) 30 - 44039122
Web: http://www.wendt-friedmanngalerie.com/ Email: info@wendt-friedmanngalerie.com

https://www.artist-info.com/gallery/Wendt-Friedmann

See also page on
Artwork Offer on Gallery Page  offers / Requests  Learn more about this service
Exhibition Announcement on Gallery Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
Visualization

 Visualization

Learn more about this service
Curator Visualization Example

Interested in discovering more of this venue's networks?

3 easy steps: Register, buy a package for a visualization, select the exhibition place.

Find out more

See examples how visualization looks like for an artist, a curator, or an exhibition place: Gallery, museum, non-profit place, or collector.

Artist Curator Exhibition Place

Exhibition History 

Exhibition History

 
SUMMARY based on artist-info records. More details and Visualizing Art Networks on demand.
Venue types: Gallery / Museum / Non-Profit / Collector
Exhibitions in artist-info 52 ( S 34/ G 18) Shown Artists - Top 5 of 68
(no. of shows) - all shows - Top 100
Moritz Schleime (8) - 15
Marc Gröszer (8) - 11
Amélie Grözinger (6) - 11
Christian Achenbach (6) - 10
John Isaacs (5) - 30
Artists in exhibitions 68
Curators in exhibitions 0
Linked to other venues through shown artists
468:   212 / 82 / 162 / 12
artist-info records Aug 2005 - Jun 2013
Curators - Top 0 of 0 (no. of shows ) Linked through shown artists - Top 5 of 468 venues
Galerie Bärbel Grässlin
Galerie Fahnemann
Künstlerhaus Bethanien
Galerie Mikael Andersen - Berlin
Galerie Klein
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions  
(..) Exhibitions + Favorites
Kles, Henning (*1970) S Apr 2013 - Jun 2013   (7) +0
Grözinger, Amélie (*1982) S Mar 2013 - Apr 2013   (11) +0
Kolod, Anna (*1980) G Jan 2013 - Feb 2013   (2) +0
Petersen, Helena (*1987) G   (4) +0
Schleime, Moritz (*1978) S Oct 2012 - Dec 2012   (15) +0
Bornstein, Emmanuel S Sep 2012 - Oct 2012   (3) +0
Gröszer, Marc (*1973) S Jun 2012 - Jul 2012   (11) +0
Baumgärtel, Tilo (*1972) G Apr 2012 - May 2012   (29) +0
Rüfenacht, Nadin Maria (*1980) G   (15) +0
Alonso, Pablo (*1969) S Mar 2012 - Apr 2012   (20) +0
Maltzahn, Alice von S Jan 2012 - Feb 2012   (1) +0
Bornstein, Emmanuel G Nov 2011 - Jan 2012   (3) +0
Drühl, Sven (*1968) G   (31) +0
Dückerhoff, Jürgen von G   (3) +0
Hughes, Anna G   (3) +0
Isaacs, John (*1968) G   (30) +0
Kles, Henning (*1970) G   (7) +0
List, Nikolaus (*1965) G   (16) +0
Schrader, Sebastian G   (3) +0
secret stars, G   (2) +0
Hirsig, Stefan (*1966) S Sep 2011 - Oct 2011   (18) +0
Alonso, Pablo (*1969) G Jun 2011 - Jul 2011   (20) +0
Dobliar, Hansjörg (*1970) G   (14) +0
Kryzecki, Caroline (*1979) G   (3) +0
Schulze, Andreas (*1965) G   (45) +0
Achenbach, Christian (*1978) G Apr 2011 - Jun 2011   (10) +0
Alfs, Guido G   (3) +0
Gröszer, Marc (*1973) G   (11) +0
Grözinger, Amélie (*1982) G   (11) +0
Grözinger, Philip (*1972) G   (17) +0
Hirsig, Stefan (*1966) G   (18) +0
Höfner & Sachs, [Franz Höfner *1970 & Harry Sachs *1974] (*1998) G   (10) +0
secret stars, G   (2) +0
Kles, Henning (*1970) S Mar 2011 - Apr 2011   (7) +0
Achenbach, Christian (*1978) G Jan 2011 - Feb 2011   (10) +0
BEZA, (*1974) G   (10) +0
Berning, Tina G   (2) +0
Bisky, Norbert (*1970) G   (25) +0
Buwert, Saskia G   (2) +0
Gröszer, Marc (*1973) G   (11) +0
Hirsig, Stefan (*1966) G   (18) +0
Isaacs, John (*1968) G   (30) +0
Kles, Henning (*1970) G   (7) +0
Krauss, Clemens (*1975) G   (10) +0
Lebusa, Corinne von (*1978) G   (3) +0
Monk, Jonathan (*1969) G   (164) +0
Schleime, Moritz (*1978) G   (15) +0
Schrader, Sebastian G   (3) +0
Achenbach, Christian (*1978) G Oct 2010 - Jan 2011   (10) +0
Hirsig, Stefan (*1966) G   (18) +0
Gallmeier, Heike (*1972) S Sep 2010 - Oct 2010   (19) +0
Gröszer, Marc (*1973) S Jun 2010 - Jul 2010   (11) +0
Schleime, Moritz (*1978) S May 2010 - Jun 2010   (15) +0
Grözinger, Amélie (*1982) S Mar 2010 - Apr 2010   (11) +0
Isaacs, John (*1968) S Jan 2010 - Jan 2010   (30) +0
Dean, Michael (*1977) G Dec 2009 - Jan 2010   (14) +0
Gendre, Laetitia (*1973) G   (7) +0
Grözinger, Amélie (*1982) G   (11) +0
Grözinger, Philip (*1972) G   (17) +0
Rapedius, Thomas & Renée (*1975, *1973) G   (15) +0
Schäfer, Gitte (*1972) G   (14) +0
Seiling, Olivia (*1972) G   (6) +0
Guzmán, Daniel Alcalá S Oct 2009 - Nov 2009   (2) +0
Achenbach, Christian (*1978) G Sep 2009 - Oct 2009   (10) +0
Gallmeier, Heike (*1972) G   (19) +0
Gröszer, Marc (*1973) G   (11) +0
Grözinger, Amélie (*1982) G   (11) +0
Grözinger, Philip (*1972) G   (17) +0
Höfner & Sachs, [Franz Höfner *1970 & Harry Sachs *1974] (*1998) G   (10) +0
Isaacs, John (*1968) G   (30) +0
Klenz, Alexander (*1974) G   (5) +0
Kähne, MK (*1963) G   (15) +0
Piper, Edmund G   (2) +0
Schleime, Moritz (*1978) G   (15) +0
Achenbach, Christian (*1978) S Nov 2008 - Jan 2009   (10) +0
Fobbe, Fabian (*1978) G Oct 2008 - Nov 2008   (2) +0
Grözinger, Amélie (*1982) G   (11) +0
Power, Lawrence (*1982) G   (4) +0
Räcke, Fritz (*1980) G   (3) +0
Gröszer, Marc (*1973) S Sep 2008 - Oct 2008   (11) +0
Allen, Heather (*1952) G Jul 2008 - Aug 2008   (23) +0
Dwyer, Angela G   (3) +0
Fassler, Larissa (*1975) G   (10) +0
Hers, Kate G   (1) +0
Hughes, Anna G   (3) +0
Isaacs, John (*1968) G   (30) +0
Johae, Bettina G   (1) +0
Keating, David G   (4) +0
Ming, Wong (*1971) G   (19) +0
Monk, Jonathan (*1969) G   (164) +0
Seiple, Daniel G   (3) +0
Trahan, Carl G   (3) +0
Hansen, Henriette Camilla (*1970) S Jun 2008 - Jul 2008   (1) +0
Klenz, Alexander (*1974) G May 2008 - Jun 2008   (5) +0
Knoebel, Imi [Klaus Wolf] (*1940) G   (248) +0
Obenauer, Joerg (*1974) G   (2) +0
Schreiber, Arne (*1974) G   (4) +0
Rock, Asso G Apr 2008 - May 2008   (1) +0
Schleime, Moritz (*1978) G   (15) +0
Eichberg, Nils S Feb 2008 - Mar 2008   (1) +0
Piper, Edmund S Jan 2008 - Feb 2008   (2) +0
Klenz, Steffi S Dec 2007 - Jan 2008   (6) +0
Höfner & Sachs, [Franz Höfner *1970 & Harry Sachs *1974] (*1998) G Nov 2007 - Nov 2007   (10) +0
Astakhishvili, Tolia G Sep 2007 - Oct 2007   (3) +0
Gallmeier, Heike (*1972) G   (19) +0
Keating, David S Sep 2007 - Sep 2007   (4) +0
Achenbach, Christian (*1978) S May 2007 - Jul 2007   (10) +0
Alfs, Guido S Apr 2007 - May 2007   (3) +0
Hammarström, Sopie G Mar 2007 - Apr 2007   (1) +0
Seiffert, Marc G   (2) +0
Power, Lawrence (*1982) S Feb 2007 - Feb 2007   (4) +0
Klenz, Alexander (*1974) G Jan 2007 - Jan 2007   (5) +0
Sperhake, Sandra G   (1) +0
Schleime, Moritz (*1978) S Dec 2006 - Dec 2006   (15) +0
Hennenkemper, Hanna & Henning S Nov 2006 - Nov 2006   (6) +0
Gröszer, Marc (*1973) S Oct 2006 - Oct 2006   (11) +0
Klenz, Steffi S Sep 2006 - Sep 2006   (6) +0
Alfs, Guido G Jul 2006 - Aug 2006   (3) +0
Power, Lawrence (*1982) G   (4) +0
Schleime, Moritz (*1978) G   (15) +0
Wittmers, Marcus (*1973) G   (5) +0
Gallmeier, Heike (*1972) S Jun 2006 - Jun 2006   (19) +0
Räcke, Fritz (*1980) S Apr 2006 - Apr 2006   (3) +0
Höfner & Sachs, [Franz Höfner *1970 & Harry Sachs *1974] (*1998) S Jan 2006 - Feb 2006   (10) +0
Schleime, Moritz (*1978) S Oct 2005 - Nov 2005   (15) +0
Gröszer, Marc (*1973) S Aug 2005 - Sep 2005   (11) +0