Collector | DZ BANK [KUNSTSAMMLUNG]

Platz der Republik
D - 60265 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 7447 2386
Web: http://www.dzbank-kunstsammlung.de Email: kunst@dzbank.de

https://www.artist-info.com/museum/dzbank-kunstsammlung

See also page on1 WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Inside Out
 - Fotografie und Psychologie

Ackerman, Michaël (*1967) G Feb 2018 - May 2018   (6) +0
Ballen, Roger (*1950) G   (51) +0
Baumgartner, Alexandra (*1973) G   (3) +0
Bergemann, Sibylle (1941 - 2010) G   (41) +0
Calle, Sophie (*1953) G   (136) +0
Crewdson, Gregory (*1962) G   (94) +0
EXPORT, VALIE (*1940) G   (143) +0
Eskin, Altan (*1979) G   (5) +0
Feldmann, Hans-Peter (*1941) G   (152) +1
Hilliard, John (*1945) G   (77) +0
Kannisto, Aino (*1973) G   (24) +0
Longo, Robert (*1953) G   (117) +0
Rainer, Arnulf (*1929) G   (364) +0
Schels, Walter (*1936) G   (9) +0
Simmons, Laurie (*1947) G   (76) +0
Simon, Taryn (*1975) G   (56) +0
Soltau, Annegret (*1946) G   (61) +0
Weibel, Peter (*1944) G   (44) +0
Keller, David (curator)       (1) +0
Siegel, Steffen (*1976) (curator)       (1) +0