Collector | DZ BANK [KUNSTSAMMLUNG]

Platz der Republik
D - 60265 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 7447 2386
Web: http://www.dzbank-kunstsammlung.de Email: kunst@dzbank.de

https://www.artist-info.com/museum/dzbank-kunstsammlung

See also page on1 WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

'Denk ich an Deutschland…'

Arnold, Ursula (1929 - 2012) G Nov 2009 - Jan 2010   (16) +0
Bergemann, Sibylle (1941 - 2010) G   (33) +0
Fischer, Arno (1927 - 2011) G   (39) +0
Florschuetz, Thomas (*1957) G   (89) +0
Gerz, Jochen (*1940) G   (145) +0
Hoch, Matthias (*1958) G   (43) +0
Klemm, Barbara (*1939) G   (75) +0
Kober, Bertram (*1961) G   (15) +0
Merkel, Florian (*1961) G   (33) +0
Pfarr, Paul (*1938) G   (14) +0
Richter, Evelyn (*1930) G   (27) +0
Schulze el Dowy, Gundula (*1954) G   (38) +0
Sewcz, Maria (*1960) G   (20) +0
Thiel, Frank (*1966) G   (44) +0
Wüst, Ulrich (*1949) G   (36) +0
Sabau, Luminita (curator)       (11) +0