Collector | DZ BANK [KUNSTSAMMLUNG]

Platz der Republik
D - 60265 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 7447 2386
Web: http://www.dzbank-kunstsammlung.de Email: kunst@dzbank.de

https://www.artist-info.com/museum/dzbank-kunstsammlung

See also page on1 WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Farbe Form Fotografie Fläche

Barry, Robert (*1936) G Feb 2013 - Apr 2013   (142) +0
Chamberlain, John (1927 - 2011) G   (237) +0
Defraoui, Silvie *1935 & Chérif 1932-1994 G   (18) +0
Devlin, Lucinda (*1947) G   (36) +0
Feser, Christiane (*1977) G   (16) +0
Fontana, Franco (*1933) G   (25) +0
Fritsch, Lutz (*1955) G   (32) +0
Förg, Günther (1952 - 2013) G   (371) +0
Gefeller, Andreas (*1970) G   (31) +0
Giacomelli, Mario (1925 - 2000) G   (51) +0
Hefti, Raphaël (*1978) G   (21) +0
Jäger, Gottfried (*1937) G   (34) +0
Keetman, Peter (1916 - 2005) G   (55) +0
Kelm, Annette (*1975) G   (41) +0
Lüders, Marc (*1963) G   (14) +0
NAOYA, [Naoya Hatakeyama] (*1958) G   (47) +0
Orlopp, Detlef (*1937) G   (24) +0
Puranen, Jorma (*1951) G   (20) +0
Rainer, Arnulf (*1929) G   (364) +0
Rousse, Georges (*1947) G   (71) +0
Ruff, Thomas (*1958) G   (274) +0
Saiki, Katsuhiro (*1969) G   (9) +0
Sasse, Jörg (*1962) G   (91) +0
Schink, Hans-Christian (*1961) G   (54) +0
Shahbazi, Shirana (*1974) G   (37) +0
Sugimoto, Hiroshi (*1948) G   (210) +0
Turrell, James (*1943) G   (161) +0
Leber, Christina (curator)       (10) +0