Collector | DZ BANK [KUNSTSAMMLUNG]

Platz der Republik
D - 60265 Frankfurt am Main - Germany Google Map
T.: +49 (0) 69 - 7447 2386
Web: http://www.dzbank-kunstsammlung.de Email: kunst@dzbank.de

https://www.artist-info.com/museum/dzbank-kunstsammlung

See also page on1 WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Religion & Riten

Araki, Nobuyoshi (*1940) G Nov 2012 - Jan 2013   (133) +0
Ballen, Roger (*1950) G   (51) +0
Bałka, Mirosław (*1958) G   (75) +0
Bergemann, Sibylle (1941 - 2010) G   (41) +0
Collins, Hannah (*1956) G   (48) +0
Cravo, Neto Mário (*1947) G   (29) +0
Devlin, Lucinda (*1947) G   (36) +0
Dibbets, Jan (*1941) G   (173) +0
Diehl, Johanna (*1977) G   (16) +0
Essaydi, Lalla A. (*1956) G   (26) +0
Esser, Elger (*1967) G   (45) +0
Fiorio, Giorgia G   (7) +0
Gaál, Miklos (*1974) G   (23) +0
Gefeller, Andreas (*1970) G   (31) +0
Gerz, Jochen (*1940) G   (152) +0
Giacomelli, Mario (1925 - 2000) G   (50) +0
Hütte, Axel (*1951) G   (85) +0
Iturbide, Graciela (*1942) G   (42) +0
Julien, Isaac (*1960) G   (69) +0
Klemm, Barbara (*1939) G   (78) +0
Krementschouk, Andrej (*1973) G   (11) +0
Linke, Armin (*1966) G   (23) +0
Lissel, Edgar (*1965) G   (25) +0
Longo, Robert (*1953) G   (117) +0
Nemes, Loredana (*1972) G   (12) +0
Poirier, Anne & Patrick (*1942) G   (63) +0
Rautert, Timm (*1941) G   (40) +0
Rodero, Cristina García (*1949) G   (11) +0
Salgado, Sebastião (jr.) (*1944) G   (48) +0
Samyn, Fabrice (*1981) G   (17) +0
Serrano, Andrés (*1950) G   (71) +0
Terré, Ricard (*1928) G   (4) +0
Wrede, Thomas (*1963) G   (50) +0
Leber, Christina (curator)       (10) +0