Museum | Stadtmuseum Simeonstift Trier

Simeonstraße 60
D - 54290 Trier - Germany Google Map
T.: +49 651 718-1459
Web: https://www.museum-trier.de/ Email:

https://www.artist-info.com/museum/Stadtmuseum-Trier

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Positionen konkreter Kunst heute

Carter, John (*1942) G Sep 2012 - Oct 2012   (45) +0
Dilworth, Norman (*1933) G   (17) +0
Enzweiler, Jo (*1934) G   (25) +0
Grygar, Milan (*1926) G   (23) +0
Gutbub, Edgar (1940 - 2017) G   (42) +0
Hagenmaier, Esther (*1975) G   (8) +0
Hilgemann, Ewerdt (*1938) G   (49) +0
Kolod, Michael (*1951) G   (20) +0
Linschinger, Josef (*1945) G   (19) +0
Maurer, Dóra (*1937) G   (34) +0
Meyer-Rogge, Jan (*1935) G   (20) +0
Paal, Dany (*1960) G   (20) +0
Rompza, Sigurd (*1945) G   (25) +0
Schad, Robert (*1953) G   (53) +0
Vogel, Claudia (*1975) G   (7) +0