Museum | Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris - MAM (1/2)

11, avenue Président-Wilson
F - 75116 Paris - France Google Map
T.: +33 (0) 1 - 53 67 40 00
Web: http://www.mam.paris.fr/ Email:

https://www.artist-info.com/museum/MAM-1

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Bauhaus
 - Photographies

Albers, Josef (1888 - 1976) G Mar 1984 - May 1984   (398) +0
Arndt, Gertrud (1903 - 2000) G   (11) +0
Batz, Eugen (1905 - 1986) G   (24) +0
Beese, Lotte [Charlotte] (1903 - 1988) G   (10) +0
Boucher, Pierre (1908 - 2000) G   (23) +0
Brandt, Marianne (1893 - 1983) G   (30) +0
Collein, Edmund (1906 - 1992) G   (8) +0
Feher, Emeric (1904 - 1966) G   (4) +0
Feininger, Theodor Lux (1910 - 2011) G   (44) +0
Feist, Werner David (1909 - 1998) G   (17) +0
Funkat, Walter (1906 - 2006) G   (11) +0
Gerson-Collein, Lotte (1905 - 1995) G   (6) +0
Hennig, Albert (1907 - 1998) G   (14) +0
Henri, Florence (1893 - 1982) G   (77) +0
Kranz, Kurt (1910 - 1997) G   (24) +0
Loew, Heinz (1903 - 1981) G   (12) +0
Meyer, Hannes [Hans Emil] (1889 - 1954) G   (14) +0
Móhóly, Lucia (1894 - 1989) G   (53) +0
Móhóly-Nagy, László (1895 - 1946) G   (408) +0
Pap, Gyula (1899 - 1983) G   (10) +0
Peterhans, Walter A. (1897 - 1960) G   (36) +0
Rose, Hajo [Hans-Joachim] (1910 - 1989) G   (8) +0
Schmidt, Joost (1893 - 1948) G   (14) +0
Schürmann, Herbert (1908 - 1982) G   (5) +0
Zuber, René (1902 - 1979) G   (14) +0
Bouqueret, Christian (curator)       (1) +0
Marquet, Françoise (curator)       (26) +0