Non-Profit | Kestner-Gesellschaft

Goseried 11
D - 30159 Hannover - Germany Google Map
T.: +49 (0) 511 - 701 20 0
Web: http://www.kestnergesellschaft.de/ Email: kestner@kestnergesellschaft.de

https://www.artist-info.com/museum/Kestner-Gesellschaft

See also page on1 Wikipedia Link WorldCat-Identity Link
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

81a | Versteigerung einer Privatsammlung moderner Aquarelle und Graphik
 - organized by Karl von der Porten, jun.

Abbo, Jussuf (1888 - 1953) G Dec 1926 - Dec 1926   (13) +0
Archipenko, Alexander Porfirjowitsch (1887 - 1964) G   (225) +0
Barlach, Ernst (1870 - 1938) G   (228) +0
Baumeister, Willi (1889 - 1955) G   (327) +0
Beckmann, Max (1884 - 1950) G   (526) +1
Boeckl, Herbert (1894 - 1966) G   (27) +0
Campendonk, Heinrich (1889 - 1957) G   (168) +1
Corinth, Lovis (1858 - 1925) G   (303) +0
Detré, Constant (1891 - 1945) G   (1) +0
Dexel, Walter (1890 - 1973) G   (93) +0
Dix, Otto (1891 - 1969) G   (349) +0
Feininger, Lyonel (1871 - 1956) G   (383) +0
Felixmüller, Conrad (1897 - 1977) G   (122) +0
Filla, Emil (1882 - 1952) G   (33) +0
Fischer, Johannes (1888 - 1955) G   (3) +0
Gangolf, Paul (1879 - 1945) G   (8) +0
Gleichmann, Otto (1887 - 1963) G   (45) +0
Gleizes, Albert Léon (1881 - 1953) G   (163) +0
Goesch, Paul (1885 - 1940) G   (15) +0
Gross, Wilhelm Ernst Julius (1883 - 1974) G   (14) +0
Hablik, Wenzel August (1881 - 1934) G   (19) +0
Harta, Felix Albrecht (1884 - 1967) G   (8) +0
Heckel, Erich (1883 - 1970) G   (356) +0
Heemskerck, Jacoba van (1876 - 1923) G   (68) +0
Henkel, Carl (1862 - 1929) G   (1) +0
Hilker, Reinhard (1899 - 1961) G   (4) +0
Hofer, Karl [Carl] (1878 - 1955) G   (241) +0
Hoffmann, Alfred (1898 - 1987) G   (5) +0
Hofmann, Egon (1884 - 1972) G   (3) +0
Itten, Johannes (1888 - 1967) G   (104) +0
Jawlensky, Alexej von (1864 - 1941) G   (248) +0
Kandinsky, Wassily (1866 - 1944) G   (688) +1
Kerschbaumer, Anton (1885 - 1931) G   (37) +0
Kirchner, Ernst Ludwig (1880 - 1938) G   (463) +1
Klee, Paul (1879 - 1940) G   (718) +0
Kokoschka, Oscar (1886 - 1980) G   (327) +0
Kubín, Otakar [Othon Coubine] (1883 - 1969) G   (51) +0
Kuron, Viktor Joseph (1896 - 1952) G   (5) +0
Lahs, Curt (1893 - 1958) G   (11) +0
Lange, Otto [Ottolange] (1879 - 1944) G   (47) +0
Laske, Oskar (1874 - 1951) G   (8) +0
Laurencin, Marie (1883 - 1956) G   (72) +0
Liessner-Blomberg, Jelena Arturowna (1897 - 1978) G   (10) +0
Léger, Fernand (1881 - 1955) G   (484) +2
Mahlau, Alfred (1894 - 1967) G   (29) +0
Marc, Franz (1880 - 1916) G   (284) +0
Marcoussis, Louis [Ludwig Markus] (1878 - 1941) G   (83) +0
Marées, Hans von (1837 - 1887) G   (52) +0
May, Heinz (1878 - 1954) G   (6) +0
Mayrshofer, Max (1875 - 1950) G   (10) +0
Mense, Carlo [Otto Marto] (1886 - 1965) G   (68) +0
Meyer, Gerd [G M] (1894 - 1987) G   (12) +0
Meyer, Willy (*1894) G   (6) +0
Michel, Robert (1897 - 1983) G   (45) +0
Modersohn-Becker, Paula (1876 - 1907) G   (151) +0
Molzahn, Johannes (1892 - 1965) G   (85) +0
Muche, Georg (1895 - 1987) G   (76) +0
Mueller, Otto (1874 - 1930) G   (182) +0
Móhóly-Nagy, László (1895 - 1946) G   (409) +0
Nerlinger [R. Nilgreen], Oskar (1893 - 1969) G   (56) +0
Nolde, Emil (1867 - 1953) G   (442) +0
Owen, Claudia G   (3) +0
Peiffer Watenphul, Max (1896 - 1976) G   (50) +0
Picabia, Francis (1879 - 1953) G   (265) +0
Radziwill, Franz (1895 - 1983) G   (105) +0
Rohlfs, Christian (1849 - 1938) G   (200) +0
Röhl, Carl Peter (1890 - 1975) G   (35) +0
Schlangenhausen, Emma (1882 - 1947) G   (2) +0
Schlemmer, Oskar (1888 - 1943) G   (231) +0
Schrimpf, Georg (1889 - 1938) G   (95) +0
Schultze, G   (1) +0
Schwitters, Kurt (1887 - 1948) G   (366) +0
Seehaus, Paul Adolf [Barnett] (1891 - 1919) G   (20) +0
Seewald, Richard (1889 - 1976) G   (69) +0
Segall, Lasar (1891 - 1957) G   (46) +0
Uhden, Maria (1892 - 1918) G   (25) +0
Uphoff, Carl Emil (1885 - 1971) G   (8) +0
Voll, Christoph (1897 - 1939) G   (36) +0
Weiss, Emil Rudolph (1875 - 1942) G   (58) +0
Wilke, Rudolf (1873 - 1908) G   (12) +0
Zadkine, Ossip (1890 - 1967) G   (101) +0
Zimpel, Julius (1896 - 1925) G   (3) +0