Gallery | Galerie Mikael Andersen - Berlin

Christinenstraße 18
D - 10119 Berlin - Germany Google Map
T.:
Web: http://www.mikaelandersen.com/ Email: cph@mikaelandersen.com

https://www.artist-info.com/museum/Galerie-Mikael-Andersen-Berlin

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Alles Wasser
 - Selected works from the SØR Rusche Collection

Achenbach, Christian (*1978) G May 2012 - Aug 2012   (10) +0
Aernout Mik, (*1962) G   (77) +0
Albers, Johannes G   (5) +0
Anholt, Tom (*1987) G   (4) +0
Awe, Christian (*1978) G   (3) +0
BEZA, (*1974) G   (10) +0
Baumgärtel, Tilo (*1972) G   (29) +0
Bierstedt, Ina (*1965) G   (6) +0
Bisang, Irene Anita (*1981) G   (12) +0
Bornstück, Fritz (*1982) G   (11) +0
Burgert, Jonas (*1969) G   (14) +0
Burgert, Jonas (*1969) G   (14) +0
Böhnisch, Peter G   (4) +0
DAG, (*1963) G   (8) +0
Deutschbauer, Julius (*1961) G   (12) +0
Eberhard, Roger (*1984) G   (5) +0
Eeden, Marcel van (*1965) G   (34) +0
Eek, Marcus G   (3) +0
Eichner, Marcel (*1977) G   (3) +0
Forslund, Leonard (*1959) G   (17) +0
Förg, Günther (1952 - 2013) G   (371) +0
Griess-Nega, Thorleif G   (1) +0
Grözinger, Amélie (*1982) G   (12) +0
Grözinger, Philip (*1972) G   (17) +0
Harris, Jim (*1968) G   (15) +0
Henneken, Uwe (*1974) G   (34) +0
Ikemura, Leiko (*1951) G   (100) +0
Jensen, Søren (*1957) G   (13) +0
Jokisch, Friederike (*1981) G   (13) +0
Kath, Eske (*1975) G   (19) +0
Krauskopf, Peter (*1966) G   (16) +0
Krauss, Clemens (*1975) G   (10) +0
Loginov, Andrei (*1975) G   (5) +0
Lohmüller, Adrian (*1977) G   (5) +0
Lu, Song (*1982) G   (6) +0
Macbeth, Rory (*1965) G   (7) +0
Mammel, Dieter (*1965) G   (37) +1
Melhus, Bjørn (*1966) G   (69) +0
Meyer, Matthias (*1969) G   (19) +0
Møller, Ulrik G   (5) +0
Nørgård, Lars (*1956) G   (12) +0
Oschatz, Julia (*1970) G   (32) +0
Ottersbach, Heribert C. (*1960) G   (43) +0
Pabon, Catalina (*1979) G   (5) +0
Puder, Ulf (*1958) G   (25) +0
Samorì, Nicola (*1977) G   (9) +0
Schepens, Steve (*1979) G   (7) +0
Schepers, Martin (*1979) G   (7) +0
Schleime, Moritz (*1978) G   (16) +0
Schlicher, Sebastian G   (4) +0
Schmidt, Rigo (*1974) G   (4) +0
Schwontkowski, Norbert (1949 - 2013) G   (64) +0
Seitz, Emanuel (*1973) G   (11) +0
Teasdale, Lucy G   (6) +0
Trenkler, Leif (*1960) G   (26) +0
Trescott, Shonah G   (6) +0
Tübke, Werner (1929 - 2004) G   (46) +0
Volkmann, Herbert (*1954) G   (4) +0
Wang, Tian Tian (*1974) G   (5) +0
Weihrauch, Christian (*1966) G   (13) +0