Gallery | ALEXANDER OCHS PROJECTS

Besselstraße 14
D - 10969 Berlin - Germany Google Map
T.: +49 (0) 30 - 4508 6878
Web: http://www.alexanderochs-galleries.com/ Email: info@alexanderochs-private.com

https://www.artist-info.com/museum/ALEXANDER-OCHS-PROJECTS

See also page on1
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

My Chinese Friends
 - Works From 1992 To 2014

CHEN, Lingyang (*1975) G Jun 2014 - Aug 2014   (11) +0
Cai, Jin (*1965) G   (5) +0
Chen, Guangwu G   (3) +0
FANG, Lijun (*1963) G   (28) +0
Liu, Wentao G   (6) +0
Lu, Hao (*1969) G   (13) +0
LÜ, Shengzhong (*1952) G   (7) +0
MIAO, Xiaochun (*1964) G   (19) +0
QING, Qing G   (1) +0
QIU, Shi-Hua (*1940) G   (24) +0
Rong Rong, [LU Zhirong] (*1968) G   (18) +0
Shun, Xu (*1973) G   (2) +0
Tan, Ping (*1960) G   (18) +0
Wang, Shugang (*1960) G   (6) +0
Wang, Yin (*1964) G   (6) +0
XIONG, Wenyun (*1953) G   (7) +0
Xu, Bing (*1955) G   (44) +0
YIN, Xiuzhen (*1963) G   (39) +0
Yang, Shaobin (*1963) G   (21) +0
Zhao, Zhao (*1982) G   (12) +0
Zhu, Jinshi (*1954) G   (14) +0
Zuoxiao & AI & Weiss, [Zuoxiao Zuzhou & AI WeiWei & Maurice Weiss] G   (1) +0